พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวเบื้องต้น
รหัสผู้สมัคร :
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :